Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Den menneskelige faktoren hos ASKO

Den menneskelige faktoren spiller ofte en viktigere rolle enn man skulle tro. Hos ASKO Vest erfarte de hvordan god informasjon og involvering av egne medarbeidere bidro til at teknologiprosjektet ble vellykket.

Av: ITO marked 2. desember 2021 Kundeinstallasjoner

– I forkant gjennomførte vi konkrete tidsstudier med reelle paller med varer, i reell produksjonshastighet for å kartlegge hvilke kapasitetskrav vi måtte stille til anlegget. Det ga oss et godt grunnlag for beregninger til kravspesifikasjonen, men det ga oss også muligheten for å involvere medarbeiderne “på gulvet” i prosjektet. Dette var sterkt medvirkende til at prosjektet ble vellykket, det er det ingen tvil om, understreker Eirik Berge Larsen, som var ansvarlig for prosjektet hos ASKO Vest.

Menneskene like viktig som teknologien

Anlegget med to transportbaner og automatisk strekkfilming i både tørr sone og i kjølesonen har vært i drift i snart et år, når vi snakker med Eirik om erfaringene de gjorde. Han forteller at det i hovedsak har vært en positiv innstilling fra medarbeiderne fra første driftsdag, og at godt forarbeid og involvering av medarbeiderne må ta mye av “skylden” for dette.

– Vi var opptatt av at medarbeiderne ble lyttet til i planleggingsfasen og at de hele tiden var informert om hvordan planene ville bli gjennomført. Flere av medarbeiderne deltok aktivt i planleggingsgruppen vår, og vi informerte løpende gjennom oppslag, møter og intranett, slik at alle visste status for prosjektet, installasjon, når det skulle bores og skjæres i gulv og vegger og så videre. Det ga oss i ledelsen verdifull informasjon om behovene, samtidig som det bidro til å skape en positiv innstilling til prosjektet. I ettertid er jeg ikke i tvil om at grundig informasjonsarbeid var avgjørende for at prosjektet i ettertid må betegnes som vellykket, oppsummerer Eirik.

Eirik Berge Larsen ledet strekkfilmprosjektet ved ASKO Vest. Han ser tydelig at medarbeidernes holdning og motivasjon har vært avgjørende for at investeringen ble vellykket.

Tror du i det hele tatt prosjektet ville blitt vellykket om dere ikke hadde involvert medarbeiderne i den grad dere gjorde?

– Mest sannsynlig ikke, og det viser også tidligere erfaringer her ved anlegget. Involvering og god informasjon spiller en viktig rolle, det er det ingen tvil om. Nå opplever medarbeiderne at arbeidsdagen er bedre fordi «HMS-verstingene» er fjernet, da tenker jeg spesielt på manuell plastring av paller. Den oppgaven er det absolutt ingen som savner, og vi har også tro på lavere sykefravær som følge av dette, forteller Eirik.

Kan du si litt mer om forarbeidet, der dere gjennomførte reelle simuleringer, og fikk gode grunnlagsdata for kravspesifikasjonen?

– Reelle tester er et godt virkemiddel i tillegg til teoretiske betraktninger, men de krever også nøye planlegging og gjennomføring. Prosjektgruppen vår var ansvarlig for tidsstudiene, der vi simulerte varehåndteringen ut fra ulike scenarier. Dette arbeidet ga oss verdifulle data for å gjøre kost/nytteberegninger, men vi opplevde også at det bidro til å skape engasjement og positivisme hos brukerne. Og alt blir enklere når alle drar i samme retning, smiler en fornøyd prosjektleder.

Prosjektgruppe fra egne rekker

Prosjektgruppen hos ASKO Vest var fri for innleide konsulenter, og besto utelukkende av medarbeidere fra lager og driftsledelse. De medarbeiderne som var sterkest involvert i prosjektet, har også hatt et ansvar for opplæring av andre etter at anlegget er satt i drift. Prosjektlederen tror nærkontakten med brukerne har vært viktig for at prosjektet ble vellykket.

– Mye handler om holdninger, og samme løsning kan bli både vellykket og det stikk motsatte, ut fra om brukerne opplever at de blir involvert i planene og får muligheten til å påvirke i prosjektet. Vi hadde sett på tilsvarende løsninger ved andre ASKO-anlegg, så vi var forsåvidt trygge på at vi var på et riktig spor. Likevel ser vi klart at det er medarbeidernes holdning og motivasjon som har vært avgjørende for at dette ble en vellykket investering, oppsummerer Eirik Berge Larsen hos ASKO Vest.

God informasjon og involvering av medarbeidere har bidratt positivt ved innføring av ny teknologi i ASKO Vest.

Ønsker du å vite mer?

Bestill vårt jevnlige nyhetsbrev om aktuell teknologi og hvordan den benyttes hos kundene våre.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere